Coronasteunmaatregelen ontvangen? Reken dan niet te veel interest aan op uw rekening-courant! - fidaco

Coronasteunmaatregelen ontvangen? Reken dan niet te veel interest aan op uw rekening-courant!

Om het inkomstenverlies ten gevolge van de coronabeperkingen te temperen, heeft de regering een aantal steunmaatregelen uitgewerkt. Sommige maatregelen hebben echter als voorwaarde dat de vennootschap in het jaar waarop de steun van toepassing is geen dividenden uitkeert. Maar veel bestuurders hebben een rekening-courant met creditstand, waarop hun vennootschap interesten verschuldigd is. Als die interesten te hoog zijn, herkwalificeert de fiscus die interesten tot dividenden …

 

Een schuldvordering op uw vennootschap is 2 keer interessant

Hoe zat dat ook al weer met die rekening-courant? Als zaakvoerder of bestuurder kunt u privémiddelen uitlenen aan uw vennootschap. Of u kunt uw onderneming betalingsuitstel geven wanneer u iets aan uw bedrijf verkoopt. Uw rekening-courant staat dan in creditstand, wat dus betekent dat u geld tegoed heeft van uw onderneming. Het omgekeerde kan ook: een rekening-courant met debetstand, waarbij u geld verschuldigd bent aan uw bedrijf, maar daar hebben we het zo dadelijk nog over.

 

Een schuldvordering op uw vennootschap (een rekening-courant met creditstand) kan heel interessant zijn. Want dan krijgt u interest als vergoeding. Voor uw vennootschap is dat een aftrekbare kost, voor u zijn dat inkomsten waar u slechts 30% roerende voorheffing op betaalt (wat meestal een veel lager tarief is dan bij een gewone bezoldiging) en geen socialezekerheidsbijdragen.

 

Maar: hou de interestvoet marktconform

Er zit wel een addertje onder het gras. Want hoe hoog mag die interestvoet zijn die u aanrekent aan uw vennootschap? De fiscus eist dat die interestvoet ‘marktconform’ is. In de praktijk betekent dat 4,07% in 2021. Rekent u een hogere interestvoet aan, dan loopt u het risico dat de fiscus die interest herkwalificeert als dividend, en die is niet aftrekbaar voor uw vennootschap. Op zich geen ramp natuurlijk, maar als u coronasteunmaatregelen heeft ontvangen, dreigt u ook die te verliezen als daaraan de voorwaarde was gekoppeld dat uw vennootschap geen dividend zou uitkeren in het jaar of de jaren dat de steun werd ontvangen. Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard!

 

Vermijd een rekening-courant met debetstand

Tot slot komen we nog even terug op de rekening-courant met debetstand, waarbij u als zaakvoerder of bestuurder zelf een schuld heeft tegenover uw vennootschap. Deze situatie is fiscaal gezien niet wenselijk, omdat de fiscus dit als een voordeel van alle aard beschouwt. En daarop is een fictieve debetrente verschuldigd die veel hoger ligt dan 4,07%.