Drie jaar wachten op de verlaagde roerende voorheffing van 15% op dividend? Het kan ook sneller … - fidaco

Drie jaar wachten op de verlaagde roerende voorheffing van 15% op dividend? Het kan ook sneller …

Kmo’s kunnen hun aandeelhouders een dividend uitkeren waarop een roerende voorheffing is verschuldigd van slechts 15% in plaats van de gebruikelijke 30%. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Een daarvan is een wachttijd van drie jaar. Maar met een interim- of tussentijds dividend kunt u de wachttijd inkorten.

 

15% vanaf het derde boekjaar, 20% in het tweede

Het gaat om de zogenaamde VVPRbis-gunstregeling (‘verlaagde voorheffing/précompte réduit’). Die geldt enkel voor kmo’s, niet voor grote bedrijven. Het gunstregime geldt ook enkel voor aandeelhouders die een inbreng in geld hebben gerealiseerd, en die nog volle eigenaar zijn van de aandelen (al is er een uitzondering voorzien bij overdracht van aandelen in rechte lijn of aan partners).

 

Is aan alle voorwaarden voldaan? Dan is een dividenduitkering mogelijk aan het verlaagde tarief van 15% roerende voorheffing uit de winstverdeling vanaf het derde boekjaar gerekend vanaf de inbreng. Gebeurt dat al in het tweede boekjaar na dat van de inbreng, dan bedraagt het tarief 20%.

 

In de praktijk pas vanaf het vierde boekjaar

Wat is nu vaak het probleem? De beslissing om een deel van de winst van het voorgaande boekjaar uit te keren als dividend, wordt genomen op de algemene vergadering. Doorgaans vindt die pas plaats ergens in juni volgend op het boekjaar. Een kmo die is opgericht in 2018 en aan alle voorwaarden voldoet voor VVPRbis, kan in theorie wel dividenden uitkeren uit de winst van boekjaar 2021 tegen een tarief van 15% roerende voorheffing, maar in de praktijk gebeurt dat pas in de tweede helft van 2022, na de algemene vergadering.

 

De oplossing: interim- of tussentijds dividend

De uitkering van een interim- of tussentijds dividend kan die wachtperiode inkorten. Let wel: het gaat hier om twee verschillende soorten dividenden. Een interimdividend keert winst uit van het lopende boekjaar. Bij een tussentijds dividend komt die uitkering uit de oudere beschikbare reserves en de overgedragen winst. Ze worden echter wel beide in de winstverdeling van het lopende boekjaar opgenomen. Voor de uitkering van een interim- of tussentijds dividend hoeft niet gewacht te worden tot de algemene vergadering.