VVPR-bis - Strengere-toepassingsregels - fidaco

VVPR-bis – Strengere-toepassingsregels

Het VVPR-bis stelsel. U kent het vast wel. Het laat kmo’s, onder voorwaarden, genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 20% of 15% in plaats van het standaardtarief van 30%. Of moeten we zeggen ‘liet’, want een wet van 21 januari 2022 zorgde voor striktere toepassingsregels.
 

Even herhalen…

Om onder het VVPR-bis-regime te vallen, moet/moest u aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Wat verandert er niet?

In tegenstelling tot wat eerst was aangekondigd, kunnen vennootschappen nog steeds uiterlijk vóór de uitkering van een dividend tegen 20% of 15% het kapitaal volledig volstorten. De startdatum van de eenmalige wachtperiode blijft ongewijzigd. Hij gaat nog steeds in bij de eerste inbreng in geld.

 

Wat verandert er wel?

Vennootschappen die tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021 hun niet-volstort aandelenkapitaal hebben verminderd via een vrijstelling van de volstortingsplicht, hebben geen recht meer op de VVPR-bis, tenzij… ze uiterlijk op 31 december 2022 het kapitaal weer verhogen (zonder nieuwe aandelen uit te geven) tot minstens het oorspronkelijke niveau van vóór de vrijstelling van de volstortingsplicht.

De uitsluiting van ‘preferente aandelen’ is vervangen door een uitsluiting van ‘aandelen met een voorkeursrecht’. Dit betekent dat aandelen met benoemingsrechten of een meervoudig stemrecht niet langer van de VVPR-bis-regeling zijn uitgesloten.

De inbreng in geld mag niet langer bestaan uit een liquidatiereserve dat belast is tegen 5% roerende voorheffing uit een verbonden vennootschap. Dit is een nieuwe antimisbruikbepaling. Ook de inbreng in geld die voortvloeit uit een kapitaalvermindering van een verbonden onderneming is uitgesloten.